Blendata เปิดตัวบริการใหม่ Blendata Consult Service บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ครบวงจร เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในหลากหลายอุตสาหกรรมและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ครอบคลุมกระบวนการสำรวจและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เชิงลึก และการออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสม ช่วยให้องค์กรก้าวผ่านความซับซ้อนและเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ที่นำไปใช้งานได้จริง

       นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีค่าและสำคัญสำหรับธุรกิจทุกแขนงเป็นอย่างมาก การนำข้อมูลที่หมุนเวียนอยู่ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อโลกปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลส่งผลให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายในหลายระบบ ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นภารกิจที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรในหลายอุตสาหกรรมของ Blendata พบว่าหลายองค์กรยังคงเผชิญปัญหาและข้อจำกัดในการทำ Big Data Analytics ไม่ว่าจะเป็น 1.) การลงทุนในเครื่องมือด้าน Big Data Analytics โดยไม่ได้วางแผนอย่างเหมาะสม ทำให้ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ ส่งผลให้กลายเป็นระบบร้างและเสียทรัพยากรไปอย่างเปล่าประโยชน์ 2.) ตระหนักถึงประโยชน์และต้องการทำ Big Data Analytics แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด รวมถึงไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนที่คาดว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่าจากการทำ Big Data Analytics และ 3.) มีเป้าหมายในการทำ Big Data Analytics แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป้าหมายที่ต้องการนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ และไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่มีในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาวิเคราะห์ใช้งานหรือไม่

       Blendata เปิดตัวบริการใหม่ในชื่อว่า Blendata Consult Service บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการวางกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประเมินความพร้อมของข้อมูลในองค์กร และระบุโอกาสที่เป็นไปได้ นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดและแม่นยำ ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ของ Blendata เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ระดับที่เหนือกว่า
        หัวใจหลักของบริการ Blendata Consult Service คือ ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ทีมงานของเรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลร่วมกับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร โทรคมนาคม ประกัน การผลิต และอุตสาหกรรมสุขภาพ เป็นต้น ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Blendata มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหา นำเสนอโซลูชันหรือมุมมองและวิธีการที่สดใหม่ซึ่งเหมาะกับปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย เราได้สร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรต่าง ๆ มากมาย จนเกิด Success Case ที่จับต้องได้

      ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Blendata Consult Service

  1. สำรวจและค้นหา เน้นการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของธุรกิจ ระบุความท้าทายและเป้าหมายที่สำคัญ จัดแนวทางให้ตรงกับเป้าหมาย โดยจะส่งมอบผลการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน แผนและแนวทางที่องค์กรจะนำไปปรับใช้ต่อได้จริง
  2. เจาะลึกข้อมูล ดำเนินการตามแผนแนวทาง เจาะลึกสู่ข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลัง ทำการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลต่าง ๆ และสรุปข้อมูลสำคัญ โดยจะส่งมอบรายงานการวิเคราะห์โดยละเอียด ความพร้อมของข้อมูลและการวิเคราะห์ช่องโหว่ ข้อมูลเชิงลึกและการค้นหาสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูล
  3. ออกแบบกลยุทธ์ ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายในการใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อนาคต ระบุสถานะเป้าหมายของข้อมูลในการดำเนินงาน วิธีการและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำให้เกิดขึ้น และวิธีการทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเราจะทำการส่งมอบสถานะเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

      ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากบริการ Blendata Consult Service

  1. แบบจำลองกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นำเสนอข้อได้เปรียบแก่องค์กรในการพัฒนาแบบจำลอง (Blueprint) กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม แบบจำลองนี้ทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การใช้ข้อมูลทำงานร่วมกันแบบ Cross-Team ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่แบ่งปันและทำความเข้าใจข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกข้ามสายงานและการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นภาพรวมเดียวกันและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  3. การรับรู้มูลค่าของข้อมูล ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจคุณค่าของข้อมูลของตนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทำให้สามารถระบุโอกาสในการสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน และตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น
  4. ความพร้อมในอนาคต พัฒนาระบบนิเวศข้อมูลที่แข็งแกร่ง สร้างความมั่นใจในความพร้อมขององค์กร และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อความสำเร็จในระยะยาวในโลกดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและการเติบโตอย่างยั่งยืน

       ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูงและการให้คำปรึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของธุรกิจ องค์กรธุรกิจจะได้รับการแนะนำที่ทันสมัยและคำปรึกษาที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปลดล็อกพลังของข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Blendata Consult Service ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected] หรือโทร 02-781-9101

Share